REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO CONTRA

§ 1

Definicje

Regulamin - aktualny Regulamin Sklepu internetowego Wydawnictwo Muzyczne Contra, opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego prowadzonej pod adresem www.contra.waw.pl

Sprzedający - Wydawnictwo Muzyczne Contra Paweł Mazur, ul. Chłodna 8, 05-126 Nieporęt, wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy Nieporęt OB. 6411-3981/108, REGON: 016058808, NIP:
524-103-79-06.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną

Konsument - Klient, dokonujący zakupu towaru w celu nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w swoim portalu internetowym pod adresem www.contra.waw.pl

Towar - produkt sprzedawany za pośrednictwem Sklepu

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem internetowego sklepu Wydawnictwa Muzycznego Contra, dostępnego pod adresem internetowym www.contra.waw.pl (dalej Sklep),
a także zasady korzystania ze Sklepu, sposoby dostawy, płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Sklep jest prowadzony przez Sprzedającego.

3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:

a) umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów Towarów;

b) otrzymywanie przez Klienta, za jego zgodą, bezpłatnych informacji o nowościach wydawniczych.

4. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi dotyczącej dostarczania informacji o nowościach na podany przez Klienta adres e-mail. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z tej usługi Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie składane jest poprzez potwierdzenie wysłania zgody. Klient w każdym czasie oraz bez podawania przyczyn może rozwiązać umowę dostarczania informacji o nowościach wysyłając e-mail na adres contra@contra.waw.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania informacji o nowościach.

5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych przez Sklep Towarów, składania zamówień, zakładania i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie oraz otrzymywania informacji o nowościach wydawniczych niezbędny jest dostęp do Internetu oraz komputer o następujących minimalnych parametrach technicznych:

a) procesor 300 MHz,

b) pamięć RAM 256 MB,

c) przeglądarka:

obsługująca protokoły HTTP , HTML, XML i XHTML, grafiki w formatach GIF, JPEG.


7. Przed złożeniem zamówienia na Towar, Klient zobowiązany jest uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient wysyłając e-maila z zamówieniem w Sklepie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

8. Klient zobowiązuje się do:

a) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,

b) przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu ze Sklepu, w tym regulacji dotyczących praw autorskich,

c) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,

9. Wszystkie informacje, wzory Towarów, zdjęcia Towarów oraz ich nazwy są chronione prawami autorskimi (zgodnie z Art. 17 ustawy z 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90, poz. 631)), a także mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

§ 3

Przyjmowanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia na Towary można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

2. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem e-maila ze słowem w temacie: zamówienie.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. .

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wpisanie pozycji zamówionej. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych danych sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Sprzedający zastrzega, przewidywany czas realizacji wynosi 3 - 10 dni.

6. Termin realizacji podany przy Towarze, jest wiążący w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

7. W przypadku wydłużenia się przewidywanego czasu realizacji Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję, co do dalszego postępowania (np. wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).

8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający obowiązany jest wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej (§ 3 ust. 6). W razie opóźnienia Sprzedającego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedający zwróci wtedy całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli w związku z realizacją zamówienia została dokonana wpłata.

§ 4

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych Towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

2. Cena podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5

Formy płatności

1. Płatności za zamówione Towary można dokonać w następujący sposób:

"Płatność za pobraniem"
płatność gotówką przy odbiorze Towaru (którzy wcześniej nie opłacili i nie odebrali przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem).

2. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

§ 6

Sposób dostawy i odbiór Towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. O kosztach dostawy Klient jest informowany na stronie www._Start_Contra_.waw.pl.

3. Termin otrzymania przesyłki = termin realizacji zamówienia + czas dostawy przez Pocztę Polską. Deklarowany przez operatora pocztowego lub przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynika z aktualnie obowiązującego regulaminu świadczenia usług pocztowych lub przewozowych.

4. Przesyłki pocztowe wysyłane są w usłudze Kurier 48.

5. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem, to odpowiedzialność za te zdarzenia ponosi Klient.

6. Razem z przesyłką dostarczone są dokumenty zakupu - dowód dostawy lub faktura VAT (przy czym Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu).

7. Sprzedający zaleca, aby Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru należy składać na adres Wydawnictwa Muzycznego Contra (www.contra.waw.pl) lub pisemnie na Wydawnictwa Muzycznego Contra ul. Chłodna 8, 05-126 Nieporęt.

2. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określa Procedura rozpatrywania reklamacji stanowiąca integralną cześć tego Regulaminu.

3. W przypadku Towaru wadliwego Klientowi przysługuje żądanie:

a) obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

4. Reklamowany Towar wraz z pismem szczegółowo określającym jego wadę oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć.

5. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klientowi, który nabył Towary w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie Konsument), przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sklepowi za reklamowany Towar.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej na adres contra@contra.waw.pl lub pisemnie na adres Wydawnictwa Muzycznego Contra ul. Chłodna 8, 05-126 Nieporęt. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny reklamującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedający.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

3. W przypadku podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu, realizacją Umowy a także w celach marketingowych.

4. Dane Klienta udostępnione Sprzedającemu powinny być prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Nieprawidłowe lub niepełne dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

5. Sprzedający przetwarza dane Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Klientów.

6. Klient ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie za pośrednictwem e-mail lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), Klient ma prawo cofnąć zgodę udzieloną Sprzedającemu w każdym czasie.

§ 11

Przepisy końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym na podstawie przepisów prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne właściwe przepisy prawa.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym Sprzedającego, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.contra.waw.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2014 r.
Nasz adres
Wydawnictwa Muzycznego Contra
ul. Chłodna 8
05-126 Nieporęt
NIP: 524-103-79-06
REGON: 016058808strona główna / zamówienie
ABC / spotkania z kompozytorami / muzyka poważna / muzyka poważna w łatwym układzie na fortepian / flet prosty / keyboard / śpiewniki / piosenki dziecięce / nuty z tabulaturami / muzyka popularna / materiały edukacyjne / inne pozycje muzyczne / pozycje na nagrody / kolędy / zeszyty do nut / gadżety muzyczne
lista przebojów / wykaz autorów / regulamin / midi / linki
zapowiedzi wydawnicze